COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Yemen 230 V 400 V 50 Hz
Yugoslavia 220 V 380 V 50 Hz