COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Western Samoa 230/400 V 400 V 50 Hz