COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Uganda 240/415 V 415 V 50 Hz
Ukraine 220 V 50 Hz
United Arab Emirates 220/380 V
230/400 V
240/415 V
380 V
400 V
415 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
United Kingtom 240 V 415 V 50 Hz
United States 120/208 V
120/240 V
277 V
208 V480 V 60 Hz
60 Hz
60 Hz
Upper Volta 220 V 380 V 50 Hz
Uruguay 220 V 220 V 50 Hz
Uzbekistan 220 V 50 Hz