COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Tahiti 127/220 V 220 V 60 Hz
Taiwan 110/220 V 220 V 60 Hz
Tadjikistan 220 V 50 Hz
Tanzania 230/400 V 400 V 50 Hz
Thailand 220/380 V 380 V 50 Hz
Togo 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Tonga 240/415 V 415 V 50 Hz
Trinidad and Tobago 115/230 V
230/400 V
230 V
400 V
60 Hz
60 Hz
Tunisia 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Turkey 220/380 V 380 V 50 Hz
Turkmenistan 220 V 50 Hz