COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Romania 220 V 380 V 50 Hz
Russian Federation 220/380 V 380 V 50 Hz
Rwanda 220 V 380 V 50 Hz