COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Qatar 240 V 415 V 50 Hz