COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Okinawa 100/200 V
120/240 V
60 Hz
60 Hz
Oman 240 V 415 V 50 Hz