COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Namibia 220-250 V 50 Hz
Nepal 220 V 440 V 50 Hz
Netherland Antilles 115/230 V
120/208 V
127/220 V
220/380 V
208 V
220 V
380 V
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
Netherlands 230 V 400 V 50 Hz
New Caledonia 220/380 V 380 V 50 Hz
New Zealand 230/400 V 400 V 50 Hz
Nicaragua 120/240 V 240 V 60 Hz
Niger 220/380 V 380 V 50 Hz
Nigeria 230 V 415 V 50 Hz
Norfolk Island 240 V 50 Hz
Northern Mariana Island 115 V 60 Hz
Norway 230 V 230 V 50 Hz