COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Kazachstan 220 V 50 Hz
Kenya 240 V 415 V 50 Hz
Korea 100/200 V
105/210 V
220 V
200 V380 V 60 Hz
60 Hz
60 Hz
Kuwait 240 V 415 V 50 Hz
Kyrgystan 220 V 50 Hz