COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Iceland 220/380 V 380 V 50 Hz
India 220 V
230 V
230 V
380 V
400 V
415 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Indonesia 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Iran 220/380 V 380 V 50 Hz
Iraq 220 V 380 V 50 Hz
Ireland 240 V 415 V 50 Hz
Isle of Man Douglas 240 V 415 V 50 Hz
Israel 230 V 400 V 50 Hz
Italy 230 V 400 V 50 Hz
Ivory Coast 220 V 380 V 50 Hz