COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Gabon 220 V 380 V 50 Hz
Gambia 220 V 380 V 50 Hz
Georgia 220 V 50 Hz
Germany 230 V 400 V 50 Hz
Ghana 220/400 V 400 V 50 Hz
Gibraltar 240 V 415 V 50 Hz
Greece 230 V 400 V 50 Hz
Greenland 220/380 V 380 V 50 Hz
Grenada 230 V 400 V 50 Hz
Guadeloupe 220/380 V 380 V 50 Hz
Guam 110/220 V
120/208 V
220 V
208 V
60 Hz
60 Hz
Guatemala 120/240 V 240 V 60 Hz
Guinea 220/380 V 380 V 50 Hz
Guinea Bissau 220/380 V 380 V 50 Hz
Guyana 110/220 V
110/220 V
220 V
220 V
50 Hz
60 Hz