COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Faroe Islands 220/380 V 380 V 50 Hz
Fiji 240/415 V 415 V 50 Hz
Finland 230 V 400 V 50 Hz
France 230 V 400 V 50 Hz
French Guiana 220/380 V 380 V 50 Hz