COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Ecuador 120/208 V
120/240 V
127/220 V
208 V
240 V
220 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Egypt 220/380 V 380 V 50 Hz
El Salvador 115/230 V 230 V 60 Hz
Equatorial Guinea 220 V 50 Hz
Estonia 220 V 50 Hz
Ethiopia 220 V 380 V 50 Hz