COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Cambodia 120 V
220/380 V
208 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Cameroon 127 V
220/380 V
230/400 V
220 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Canada 120/208 V
120/240 V
208 V600 V 60 Hz
60 Hz
60 Hz
Canary Island 127/220 V
220/380 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Cape Verde 220/380 V 380 V 50 Hz
Cayman Islands 120/240 V 240 V 60 Hz
Central African Rep. 220 V 380 V 50 Hz
Chad 220 V 380 V 50 Hz
Channel Islands 230 V
240 V
400 V
415 V
50 Hz
50 Hz
Chile 220/380 V 380 V 50 Hz
China 220 V 380 V 50 Hz
Christmas Island 240 V 50 Hz
Cocos Island 240 V 50 Hz
Colombia 110/220 V
120/208 V
150/240 V
220 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Comoros 220 V 380 V 50 Hz
Congo 220 V 380 V 50 Hz
Cook Islands 240 V 50 Hz
Costa Rica 120/240 V 240 V 60 Hz
Croatia 220 V 50 Hz
Cuba 120 V 60 Hz
Curacao Island 127-220 V 50 Hz
Cyprus 240 V 415 V 50 Hz
Czech Republic 220/380 V 380 V 50 Hz