COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Bahamas 120/208 V
120/240 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
Bahrain 230/400 V
230/400 V
400 V
400 V
50 Hz
60 Hz
Balearic Islands 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Bangladesh 220/380 V 380 V 50 Hz
Barbados 115/200 V
115/230 V
200 V
230 V
50 Hz
50 Hz
Belarus 220 V 50 Hz
Belgium 230 V 400 V 50 Hz
Belize 110/220 V
220/440 V
220 V
440 V
60 Hz
60 Hz
Benin 220 V 380 V 50 Hz
Bermuda 120/208 V
120/240 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
Bolivia 110/220 V
115/230 V
220 V
230/400 V
220 V
230 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Bosnia-Herzegovina 220 V 50 Hz
Botswana 220 V 380 V 50 Hz
Brazil 110/220 V
115/220 V
115/230 V
125/216 V
127/220 V
220/380 V
220/440 V
230/400 V
220 V
220 V
230 V
216 V
220 V
380 V
440 V
400 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Brunei Darussalam 240 V 415 V 50 Hz
Bulgaria 220 V 380 V 50 Hz
Burkina Faso 220 V 380 V 50 Hz
Burma 230/400 V 400 V 50 Hz
Burundi 220 V 380 V 50 Hz