COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Afghanistan 220 V 380 V 50 Hz
Algeria 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
American Samoa 120/240 V
240/480 V
240 V
480 V
60 Hz
60 Hz
Angola 220 V 380 V 50 Hz
Anguilla 220 V 50 Hz
Antigua, Barbuda 230/400 V 400 V 60 Hz
Argentina 220 V 380 V 50 Hz
Armenia 220 V 50 Hz
Aruba 115-127 V 60 Hz
Australia 240/415 V 415 V 50 Hz
Austria 230 V 400 V 50 Hz
Azerbaidjan 220 V 50 Hz
Azores 220/380 V 380 V 50 Hz